Werkwijze

Aanpak

Startpunt in onze aanpak is altijd de unieke situatie waar u zich als klant in bevindt. Wij nemen de tijd om, samen met u, na te gaan welke dilemma’s u ervaart en wat de kern van het probleem is. Wij geloven niet in een uniforme aanpak voor alle vraagstukken, maar bieden altijd maatwerk. Wel kent onze aanpak een aantal vaste uitgangspunten, te weten:

 

Doelgericht: aan het begin van ieder traject formuleren wij concrete doelen waarnaar toegewerkt wordt. Dit geeft richting en bundelt de energie. In een Leiderschapstraject kunnen dit bijvoorbeeld de individuele ontwikkeldoelen van de managers zijn, maar de doelen kunnen ook op het vlak van een gezamenlijke managementcultuur liggen.

 

Contextgebonden: we plaatsen het probleem of de beoogde verandering in een bredere context. Een bestaand probleem of dilemma staat nooit op zichzelf. Door inzicht te geven in de factoren die in het krachtenveld een rol spelen, wordt duidelijk welke elementen in de aanpak betrokken moeten worden. Een niet-functionerend teamlid bijvoorbeeld, heeft impact op het hele team.

 

Inhoud en proces: wij werken niet in een theoretische setting, maar haken aan bij datgene wat er op dit moment actueel is binnen uw team of organisatie. Als onderdeel van een teamvormingstraject kunnen we bijvoorbeeld een workshop faciliteren waarin gewerkt wordt aan het bepalen van speerpunten. Tegelijkertijd zijn wij tijdens zo’n bijeenkomst of sessie sterk gericht op de processen die zich in het ‘hier-en-nu’ voordoen tussen de deelnemers: want vaak zijn die processen een afspiegeling van wat zich in de normale werkomgeving ook voordoet.

 

Structuur en flexibiliteit: binnen de kaders van een voorbereid programma, blijven wij altijd alert op wat er op dat moment nodig is aan ondersteuning of interventie. Zo zorgen wij voor structuur, maar laten deze los als er in onze ogen ruimte nodig is voor een andere invulling.

 

Theorie en zelf ervaren: in onze trajecten maken wij gebruik van verschillende theorieën en modellen. Wij zijn beiden
MBTI-gecertificeerd, opgeleid in systeemdynamisch werken en werken met diverse coachingsmethoden. Onze ervaring is daarnaast dat bewustwording pas echt ontstaat als mensen zelf ervaren wat het effect is, op zichzelf en anderen, van ineffectief gedrag en ingesleten patronen. Ervaringsgerichte oefeningen en werkvormen om nieuw gedrag uit te proberen maken daarom een belangrijk deel uit van onze werkwijze.

 

Lees hier meer over onze waarden: welke vier kernwaarden zijn leidend in ons werk.

E-mail
T. Smid
06-12036001
J. Willeboordse
06-13019332
copyright 2009, Duende | webdesign: Kleurpunt.nl